Nghiệp vụ văn thư lưu trữ

Nghiệp vụ văn thư lưu trữ

 * Đối tượng học văn thư lưu trữ là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm văn thư lưu trữ trong các cơ quan.. Tổ chức có nhu cầu thi nâng ngạch công chức hoặc thăng hạng viên chức và người có nhu cầu đăng ký tuyển dụng làm công chức, viên chức văn thư, lưu trữ các cơ quan, tổ chức. 1. Mục đích của lớp học nghiệp vụ văn thư lưu…

Xem thêm