Nghiệp vụ thông tin thư viện

Nghiệp vụ thông tin thư viện

Thông báo mở lớp đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ về khóa học nghiệp vụ Thông tin Thư viện *MỤC ĐÍCH LỚP HỌC NGHIỆP VỤ THÔNG TIN THƯ VIỆN : khóa học nghiệp vụ thông tin thư viện nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ đang công tác tại các cơ quan Thông tin – Thư viện trong cả nước, Công ty Cổ phần Giáo dục Việt…

Xem thêm