NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ

THÔNG BÁO TUYẾN SINH LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ  (Theo Thông tư số 19/20011/TT-BLĐTBXH ngày 21/72011 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội  quy định chương trình khung sư phạm dạy nghề) I. MỤC TIÊU LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ : – Hình thành những kiến thức, kỹ năng sư phạm dạy nghề cơ bản cho người học để có đủ năng lực dạy trình độ sơ cấp nghề đạt hiệu…

Xem thêm