QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NGÀNH GIÁO DỤC.

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NGÀNH GIÁO DỤC.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VIỆN NGHIÊN CỨU SƯ PHẠM ——————- Số:           /VNCSP (V/v: Mở lớp bồi dưỡng môn học Quản lý Hành chính Nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục và đào tạo ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————  Hà Nội, ngày   tháng  năm   Hotline : 0979 86 86 40 – 0904 86 86 40 Mr.Hoàng – Phòng đào…

Xem thêm