Khóa học an toàn lao động nhóm 4

Khóa học an toàn lao động nhóm 4

NHÓM 4  I. ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG Người lao động không thuộc nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3. (bao gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động). II. CHỨNG NHẬN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 4 : Kết quả huấn luyện…

Xem thêm